۱۳۸۳ شهریور ۱۶, دوشنبه


آغاز سخن زرحمت توست
ای مهر يگانه  ای خداوند
نامی  که  تمام  آفرينش
درهستی خود ازآن بپايند
رحمت چوکليدکردگاراست
باآن در بسته می گشايند
با ياد خدا ورحمت بی انتهای او دوستيها راآغاز ميکنيم.باياری او وهمياری شما که به ما سری ميزنيد ورابطه ای برقرار ميکنيد.
اين دوستی هرچه پربارترباد.آمين رب العالمين.


----
20 شهریور 83

هیچ نظری موجود نیست: